Donasyon

Se sou kontribisyon nou yo sèlman ke ROCK Missionary Ministries depann pou’l fonksyone. Nou pa andòse pa okenn konpayi e nou pa resevwa lajan nan men gouvènman ameriken an paske nou pa yon òganizasyon ki anba kontra 501-c3. Nou kanpe sou yon sèl kwayans ke Levanjil ak Leta separe. Nou ekzòte nou pou’n ta chache konnen pa lapryè ke Ministè sa kanpe pou lonè ak laglwa Bondye. Tout donasyon nou yo ap sèvi kòm mwayen pou fè dènye moman listwa latè ka temwen liberasyon tout nanm ki anprizone yo pandan menm ke Le SentEspri ap triyonfe nan lavi pechè ki dakò repanti. Ak tout kè nou, nou remèsye’w pou tout sipò nou resevwa nan men’w e se don sa yo ki pral fè nou propaje Levanjil la tou patou Bondye voye’n.Nou kapab voye tout don nou yo, ke se chèk ou swa manda la pòs (money-order), nan adrès si la:

ROCK Missionary Ministries
266 Grandview Avenue
Edison, N.J. 08837


Tanpri, si w'ap fè yon don ak Kat Kredi oubyen Debi klike bouton anba a:ROCK Missionary Ministries akspte don materyèl tou:

1. Manje ki pap gate (avwan, diri, mayi, boulga, farin ble, farin mayi, pwa sech, nwa, zanman, pistach).
2. Nesesite twalèt (Peny tèt, bwòs, razwa, krèm pou razwa, bros dan, pat dantifris, fil dan, dezodoran, q-tips, savon, sèvyèt etc.).
3. Nesesite pou lekòl (Kaye, plim, kreyon, tay-kreyon, gòm pou efase etc.).
4. Abiman (Kostim, rad maryaj, pantalon, chemiz, mayo, wòb, jeans, chosèt, soulye, tenis etc.)

Tanpri, pa voye manje ki prezève nan mamit. Nou di'w mèsi ak tout kè nou pou don ke'w fè nou.Ou ka ekspedye machandiz yo nan adrès sa:

ROCK Missionary Ministries
10040 NW 12th Avenue
Miami, FL. 33150


"Kite peche, paske wayòm Bondye a tou pre" Matye 4:17