Tout Dwa Rezève

© RM Ministries 2013-17. Tout Dwa Rezève.

RM Ministries pa bay okenn moun otorizasyon pou refè, kopye, modifye ou byen fè tounen pa’w, okenn pati nan sit la, ni okenn materyèl ki ladannsan san yon konsantman ekri. Itilizasyon komèsyal ak distribisyon tout sa ki nan sitwèb la anba entèdiksyon eksepte si mèt sit la te bay yon konsantman ekri.

Okenn moun pa gen dwa ni kopye, ni distribye, ni vann, ni manipile pou’l fè lajan mete nan poch li ou byen pou nempòt lòt kalite pwofi. Tout materyèl ki la yo, se pou itilizasyon pèsonèl sèlman ke yo la.

Limit Responsabilite Nou


Enfòmasyon ki nan sit la (ekri, odyo, videyo), yo la pou itilizasyon jeneral sèlman. Byenke otè a fè tout efò pou’l bay enfòmasyon jan’l ta dwe, li pa fè okenn reprezantasyon ni bay okenn asirans—ekri ou enplike—konsènan konplè, presizyon, fyab konvenab, oswa disponiblite ki gen rapò ak sit entènèt la oswa enfòmasyon, pwodwi, sèvis, ansanm ak imaj ki gen rapò ak sit entènèt la pou nenpòt ki rezon. Pa gen okenn ka kote otè a ap responsab yon pèt oswa andomajman ki ka rezilta destriksyon enfòmasyon kote’l pa gen okenn kontwòl sou sa.

Ou ka janbe al sou lòt sitwèb pandan ou sit entènèt sa a. Sit entènèt sa yo kote wap ateri a pa sou kontwòl RM Ministries. Otè a pa gen okenn kontwòl sou kontni an, nati a, ak disponiblite ki gen nan sit entènèt sa yo. Se pa poutèt otè a mete lyen ki pou konekte’w ak lòt sit, ke li menm li dakò ak tout sa ki ekri nan sitwèb kote lyen yo ta mennen’w.

Nou fè tout efò imen pou’n kenbe sit sa nan bon fonksyonman selon volonte ak pwovidans Letènèl, Bondye syèl la ak tè a; sepandan, otè a pa pran okenn responsablite si sit entènèt la ta vin kanpe pou yon ti moman akòz pwoblèm teknik ki soti nan bò sèvè wèb la ki depase kontwòl otè a. Mèsi pou bon konprann ou!
"Kite peche, paske wayòm Bondye a tou pre" Matye 4:17